Akademia Badań Klinicznych
  • Slider testowy 1
  • Slider testowy 2

Studia podyplomowe

 „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (pierwsza edycja, 10.2020 – 06. 2021)

Zapraszamy do uczestnictwa w I edycji unikalnego kierunku studiów podyplomowych z obszaru niekomercyjnych badań klinicznych.

Studia podyplomowe dedykowane są dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych: w tym lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników.

Podyplomowe studia „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" realizowane będą w roku akademickim 2020/21 od października 2020 r. (pierwsza edycja) i trwać będą dwa semestry, łącznie 180 godzin zajęć.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania i organizacji niekomercyjnych badań klinicznych. Podjęcie edukacji to również szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań. Planowane są dwie edycje studiów, w ramach których przeszkolonych zostanie 140 osób (70 uczestników na jedną edycję studiów).

Zajęcia (wykłady, seminaria, warsztaty) realizowane będą przez pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, pracowników Agencji Badań Medycznych oraz przez wysokiej klasy zewnętrznych ekspertów w dziedzinie badań klinicznych. Tematyka studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

fe rp ue 800

lider abm

gcp umw